Norges Fjellstyresamband

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.
Les mer på
www.fjellstyra.no

Villreinrådet

Villreinrådet i Norge er en frivillig organisasjon som består av de fleste villreinnemnder og villreinutvalg fra landets 23 villreinområder. Villreinrådet ble formelt dannet som interesseorganisasjon i 1987 og har senere arbeidet for å ivareta villreinen som art og dens behov – i et langsiktig perspektiv. Villreinrådet er utgiver av årboka Villreinen. Årboka har stor anseelse og er den eneste som formidler ny kunnskap om villreinen i Norge.
Les mer på www.villrein.no